Gorgeous Felix

5 Sep

Gorgeous Felix by Yulia Titovets

Felix aka Camusmor Whatadream, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, 5 years old, Dingo’s father))))