Trio of Borzois

29 Feb

Rurick, Chernika and Anoushka, gorgeous Borzois on the move